Wszystkie wpisy, których autorem jest Tadeusz Stopyra

WAŻNE – Przypomnienie o obowiązku rodziców

W wyniku sprawowanego nadzoru dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Antoniowie prosi o przesyłanie oświadczeń o spełnianiu przez dzieci znajdujące się w ewidencji Gminy Radomyśl nad Sanem, a przebywające za granicą o dopełnienie obowiązku wynikającego z przepisów prawa oświatowego. W najbliższym czasie wysłane zostaną pisma następującej treści.

ZAWIADOMIENIE

 Na podstawie art.33 ust.1 pkt 2/ art. 40 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016  r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z poźn.zm.) rodzice dziecka obowiązani są do zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia / do zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne.

W związku z powyższym obowiązkiem informuję o konieczności przekazania w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia – oświadczenia potwierdzającego spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego / obowiązku szkolnego  przez córkę/ syna*) …………………………………………………….…….. .

Powyższe oświadczenie, dodatkowo potwierdzone przez placówkę/szkołę należy złożyć w Publicznej Szkole Podstawowej im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego w Antoniowie, Antoniów 33, 37-455 Radomyśl nad Sanem.

W przypadku zmiany (w trakcie roku szkolnego lub w kolejnych latach nauki do ukończenia 18 roku życia) miejsca realizacji w/w obowiązku, należy zgodnie z ustawowym zapisem poinformować o tym fakcie Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem.

            W załączeniu przesyłam druk oświadczenia (tutaj dostępny w formacie *.rtf).

Chcąc ułatwić Państwu realizację obowiązku, informuję, że skan oświadczenia można przesłać na adres e-mail szkoły: zsantoniow@radomysl.pl, a następnie dostarczyć oryginał pocztą. Edytowalny wzór oświadczenia znajduje się również na stronie internetowej szkoły pod adresem: antoniow.edu.pl w zakładce: dokumenty szkolne

……………………………………………………………..
(podpis)                          

 Pouczenie:

Brak odpowiedzi będzie skutkował postępowaniem zgodnym z art. 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 592 z poźn. zm.), tj. „Niespełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4,obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji”.

Liczę na szybką informację od Państwa.

Tadeusz Stopyra
dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej
im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego
w Antoniowie

Dzień Edukacji Narodowej 2019

Wszystkim osobom zaangażowanym w edukację naszych dzieci życzę:
Zdrowia – „… albowiem jest koniecznym warunkiem, aby móc życiem się cieszyć”,
Szczęścia – „… pamiętając, że chcąc szczęście zdobyć dla siebie trzeba umieć szczęście dawać”.

Cytaty z gen. Kazimierza Sosnkowskiego

Tadeusz Stopyra
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego w Antoniowie

Życzenia Wójta gminy Radomyśl nad Sanem

 

 

Misterium Męki Pańskiej „Światło Chrystusa”

   W kalendarz wydarzeń szkolnych Publicznej Szkoły Podstawowej w Antoniowie im. gen. K. Sosnkowskiego, na stałe wpisała się tradycja przygotowywania przez uczniów naszej szkoły – Misterium Męki Pańskiej,    w której licznie uczestniczy także społeczność lokalna.

   To niezwykłe wydarzenie odbyło się w  pogodne, piątkowe popołudnie w dniu 05 kwietnia br., kiedy to w parafialnym kościele pw. św. Zygmunta zostało wystawione to nadzwyczajne przedstawienie. W tym roku misterium zatytułowane zostało – „Światło Chrystusa”, gdzie pojawiły się m.in. epizody związane z grzechem pierworodnym, z kuszeniem Jezusa przez szatana oraz symboliczna Droga Krzyżowa, w którą włączyli się wszyscy licznie przybyli mieszkańcy okolicznych miejscowości oraz goście. Sceny tradycyjne zostały połączone ze współczesnym spojrzeniem na tradycję. Symboliczne użycie jednakowych masek teatralnych – miało  uświadomić nam, ludziom, że każdy z nas pod wpływem grzechu staje się kimś innym, jedynie prawdziwa i szczera wiara w Boga jest w stanie przezwyciężyć ludzkie słabości.

Główną autorką scenariusza była p. Anna Czuj, dzięki której każda inscenizacja jest oryginalna, niepowtarzalna i zaskakująca, mimo, iż każdy zna treść Pisma Św. – to tak naprawdę w czasie uczestniczenia w misterium, każdy widz jest zawsze zaskakiwany. Uzupełnieniem treści była wspaniała muzyka i efekty specjalne, od których specjalistą jest p. Janusz Wrona. Całość dopełniła przepiękna, zapierająca dech – dekoracja, którą przygotowały panie: Barbara Żmuda, Agnieszka Czuj, Małgorzata Stopyra oraz panowie – Janusz Wrona i Henryk Jaśkiewicz.  Nad całością czuwały panie: Joanna Dudzińska, Małgorzata Pater-Łosek przy wsparciu p. A. Czuj.
Dużą życzliwością i wyrozumiałością dla naszego przedsięwzięcia okazał się ksiądz proboszcz Marek Mazur.

   Ale nie byłoby tego wyjątkowego widowiska, gdyby nie nasi wspaniali uczniowie, którzy poświęcając swój wolny czas – potwierdzili, że nie ma dla nich rzeczy niemożliwych, że potrafią nie tylko wyuczyć się tekstów czy zachowań, ale przede wszystkim wzruszyć, bo oni nie odtwarzali swoich ról, byli po prostu autentyczni, gdyż grali z serca. Należy dodać, że nasi aktorzy mimo różnic wieku czy zainteresowań – potrafią razem nie tylko tworzyć takie poruszające widowisko, ale podczas  przygotowań i prób potwierdzają, że ciężka praca staje się przyjemnością, a czas poświęcony na to – jest czasem efektywnym. Jesteśmy dumni, że mamy takich uczniów. Bardzo często nasze działania wspierają także rodzice, którzy chętnie pomagają przy tworzeniu strojów, zdobywają rekwizyty, czy tak, jak ostatnio zorganizowali i pomogli w transporcie do kościoła – wielkich i ciężkich dekoracji.

   Dzięki wszystkim wspólnym działaniom zostaliśmy wprowadzeni w nastrój zadumy na nadchodzące Triduum Paschalne, aby przygotować się na radosne przeżywanie Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Joanna Dudzińska

Pragnę serdecznie podziękować WSZYSTKIM osobom, które przyczyniły się do przygotowania tegorocznego Misterium. Zarówno uczniom jak i nauczycielom, a także rodzicom. Dzięki Waszej pracy piątkowy wieczór, pełen powagi i zadumy, był dobrym początkiem rekolekcji wielkopostnych w pniowskiej parafii.

Jednocześnie, o ile będzie to możliwe, zapraszam chętnych do przygotowania przyszłorocznego Misterium. Niektórzy uczniowie będą już absolwentami naszej szkoły, ale może zechcą z nami się spotkać i pomóc.

Dziękuję również przedstawicielom prasy. Piszą o naszym Misterium: Pan Konrad Sinica w tygodniku „Sztafeta” (http://www.sztafeta.pl/swiatlo-chrystusa-zdjecia/) oraz Pan Piotr Jackowski w miesięczniku „Nasz Czas” (http://www.naszczas24.pl/index.php/galeryje/827-antoniowskie-misterium), a poniżej przedstawiam galerię zdjęć zrobionych przez Pana Dawida Wąsikowskiego.

Następne Misterium już za rok. Serdecznie zapraszam.

Tadeusz Stopyra